Hasan SAVUN Blog

Bir Elektronikçinin Günlüğü

Visual Studio Kısa Yolları

Visual Studio Kısa Yolları

Visual Studio Kısayolları

F12 = Bir değişken yeda metod üzerine gelip F12’ye basıldığında sizi değişken ise tanımlandığı alana metod ise metod’un başladığı satıra götürür.


Ctrl + Enter = Bulunduğunu satırın bir üst satırına boş bir satır açar.

Tab = KOdu yazmaay başladığınızda kodun devamını tamamlar.

Tab + Tab = Otomatik tamamlama yapar. For yazıp tab tab yapıldığında for döngüsü kodlarının tamamnı yazar.

Ctrl + Space = Kodun bir kısmını yazıp bu kısayol uygulanırsa kodun devamını ve onunla başlayanları getirir.

Ctrl + K + S = Yazdığınız bir kodu önceden belirlenmiş blokların arasına otomatik almaya yarar.

Ctrl + K + D = Sayfadaki kodların girinti ve çıkıntılarını düzenler.

Ctrl + M + M = O anda olduğunu kod bloğunun + sını kapatır ve açar.

Ctrl + M + O = Kod sayfasındaki tüm kod bloklarının + larını kapatır.

Ctrl + M + X = Kod sayfasındaki tüm kod bloklarının + larını açar.

Ctrl + M + L = Kod sayfasındaki tüm kod bloklarının + larını namespace’e kadar kapatır.

Ctrl + K + C = Kod satırını yorum satırı yapar.

Ctrl + K + U = Yorum satırını kaldırır.

Ctrl + L = Seçilen satırı siler ve aynı zamanda kopyalar.

Shift + Delete = Seçilen satırı siler ve aynı zamanda kopyalar.

Ctrl + Insert = Ctrl + V işlevi yapar.

Ctrl + Shift + Enter = VS’yu tam ekran yapar ve çıkartır.

Ctrl + Shift + Up/Down = Değişken üzerinde bunu yaptığınızda ilgili değişkenin kullanıldığı yerleri gezer.

kaynak https://mustafabukulmez.com/2018/01/19/visual-studio-kisayollari-biliyor-musunuz/

Grid Row İndex

grid te onrowcommand fonksiiyonunda row index dönmesi aşağıdaki komutu kullanın.

CommandArgument='<%# Container.DataItemIndex %>' 

GridViewRow gvRow = (GridViewRow)(sender as Control).Parent.Parent;     int index = gvRow.RowIndex;

Convert To Int Parse

string ifadeyi sayıya çeviriken hata ile karşılaşılmamıs için fonksiyon

public int ConvertToIntParse(string intString,int def)
{
//string intString = “234”;
int i = 0;
if (!Int32.TryParse(intString, out i))
{
i = def;
}
return i;
}

DataTable Doldur

SQL den datatable doldurmak için kullanılan yöntemler

    
    SqlConnection conn = new SqlConnection(connString);    
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(query, conn);
    conn.Open();

    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(cmd);
    
    da.Fill(dataTable);
    conn.Close();
    da.Dispose();


    
    DataTable dt = new DataTable();
    SqlCommand cmd = new SqlCommand();
    cmd.Connection = conn;
    conn.Open();
    cmd.CommandText = sql;
    SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
    dt.Load(dr);
    conn.Close();
    

textbox numara girişi javascript

textboxa girilen değerin sadece numara olarak sınırlamak için javascript kodu aşağıdadır.

   function onlyDotsAndNumbers(event) {
      var charCode = (event.which) ? event.which :  event.keyCode
      if (charCode == 44) {
        return true;
      }
      if (charCode > 31 && (charCode < 48 || charCode > 57))
        return false;

      return true;
      }

nokta için 46 virgül için 44 kullanılır

String Format

SELECT TOP(5)CurrencyRateID, EndOfDayRate
,FORMAT(EndOfDayRate, ‘N’, ‘de-de’) AS ‘Numeric Format’
,FORMAT(EndOfDayRate, ‘G’, ‘de-de’) AS ‘General Format’
,FORMAT(EndOfDayRate, ‘C’, ‘de-de’) AS ‘Currency Format’
FROM Sales.CurrencyRate
ORDER BY CurrencyRateID;

CurrencyRateID EndOfDayRate Numeric Format General Format Currency Format 
-------------- ------------ -------------- -------------- --------------- 
1       1.0002    1,00      1,0002     1,00 € 
2       1.55     1,55      1,5500     1,55 € 
3       1.9419    1,94      1,9419     1,94 € 
4       1.4683    1,47      1,4683     1,47 € 
5       8.2784    8,28      8,2784     8,28 € 

String.Format(“{0:0,0.##}”, dt2.Rows[0][1].ToString());

SQL Tablo backup

Merhaba sql tablonun yedeğini almak için aşağıdaki kod satırını çalıştırıması gerekmektedir.

BACKUP DATABASE [database isim]TO DISK = N'[File.bak ]’ WITH NOFORMAT, NOINIT, NAME = N’NameOfDatabase-Full Database Backup’, SKIP, NOREWIND, NOUNLOAD, STATS = 10